Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРКОВО - 2017Г.

Съдържание
Глава първа: Общи положения
Глава втора: Кмет на Община
Глава трета: Заместник - кмет на Община
Глава четвърта: Секретар на община
Глава пета: Кметове на кметства
Глава шеста: Кметски наместници
Глава седма: Главен архитект на община
Глава осма: отменена със Заповед на Кмета на община Гурково
Глава девета: Структура, функции и организация на работа на Общинска администрация Гурково

СТРУКТУРА на Общинска администрация – Гурково

Устройствен правелник на Община Гурково - 2018 год.

МЕНЮ