Структура

Длъжност Име Фамилия Телефон
Кмет на Община Гурково Иван Иванов 04331/22-60
Зам.-кмет Диан Пантелеев 04331/2249
Секретар община Александър Иванов 04331/22-49
Гл. архитект Ива Алтънова 04331/20-40

Oбща администрация

Административно-правно обслужване, бюджет и финанси”

Длъжност Име Фамилия Телефон
Гл. счетоводител Надка Михалева 04331/20-84
Мл. експерт „Бюджет, труд и работна заплата" Стефка Станкова- Иванова 04331/20-84
Ст. счетоводител Радка Петкова 04331/20-84
Ст. счетоводител Донка Узунова 04331/20-84
Ст. счетоводител 04331/20-84
Ст.счетоводител-касиер Петя Чолакова 04331/20-84
Гл. специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване" Стела Костадинова 04331/20-05
Мл. експерт „Човешки ресурси” Марияна Маринова 04331/22-45
Гл. специалист „Отбранително- мобилизационна подготовка" Станьо Георгиев 04331/22-90
Технически сътрудник на Кмета на общината Ваня Георгиева 04331/22-60

Специализирана администрация

Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции”

Длъжност Име Фамилия Телефон
Главен инжeнер Мариета Генева 04331/20-40

Гл. експерт „Земеделие и Екология”

Румяна Драганова 04331/20-40

Гл експерт „Общинска Собственост”

Янка Дончева 04331/20-40
Мл. експерт „Инвестиционни програми и проекти"      
Гл. специалист "Кадастър и регулация" Стоянка Антонова 04331/20-40
Гл.специалист „Капитално строителство" Светлана Славова 04331/20-40
Ст. специалист "Обществени поръчки и инвестиционни дейности" Доника Куртева 04331/20-40
Гл. инспектор „Местни данъци и такси" Ивелина Тенева 04331/20-05
Гл. експерт „Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси" Ваня Иванова 04331/20-05
Гл. експерт „Образование, здравеопазване и култура”    Мария Илиева 

04331/20-40

Технически сътрудник ОбС Иванка Рачева-Генчева 04331/27-27
Чистач Румяна Нурева  
Шофьор /лек авт. до 9 места/ Георги Антонов  
Ст.спец. км-во Паничерево Донка Илиева 04340/22-33
Ст.спец. км-во Конаре Диана Чинтулова 04343/22-60

Кметства

Длъжност Име Фамилия Телефон
Кмет на кметство с. Паничерево Атанас Граматиков 04340/22-60
Кмет на кметство с. Конаре Стефан Азманов 04343/22-60
Кметски наместник на : Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец Иван Коев 0887432018
Кметски наместник на : Пчелиново и Златирът Лалка Лалева 0877378879
Кметски наместник на : Лява река Мирослав Тодоров 0896860155

МЕНЮ