Социални услуги

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

 

№ по ред

 

Вид социална услуга

 

Адрес

 

Целева група

 

Основни дейности

 

Капацитет

 

Финансиране

 

Доставчик

Домашен социален патронаж

гр. Гурково

ул.»Шести септември» № 1

Самотно живеещи стари хора с увреждания и/или

със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда

Самотно живеещи стари хора в отдалечени населени  места без достъп до услуги

Предоставяне на храна по домовете . Мобилна услуга за обхващане на селата. Разширяване на традиционните дейности на патронажа към обгрижване в дома, посредничество, помощ в домакинството и пр., според конкретните условия, ресурси и възможности на общината

85

Местни дейности

Община Гурково

Личен аситент

гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг” № 3 – офис на доставчика на социална услуга

Социалните услуги се предоставят в домашна среда – в дома на потребителя.

Хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Хора и деца с различни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот.

Самотно живеещи хора, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират бита си и хигиената в дома си.

Семейства на хора и деца с трайни увреждания за преодолявания на социалната им изостаналост чрез подкрепа за възстановяване трудовата активност.

 

Предоставяне на социална услуга в дома на потребителя от личен асистент, това предимно са близки и роднини на потребителите . Основни дейности, които са включени в индивидуалния план на потребителя на социалната услуга в зависимост от неговите потребности, след изготвяне на индивидуална социална оценка на потребностите от социален работник.

23

ПМС 344/2018 г.

Община Гурково

Домашен помощник

гр. Гурково, бул. „Ал. Батенберг” № 3 – офис на доставчика на социална услуга

Социалните услуги се предоставят в домашна среда – в дома на потребителя.

Хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Хора и деца с различни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот.

Самотно живеещи хора, които поради различни причини от здравословен характер, не са в състояние сами да организират бита си и хигиената в дома си.

Семейства на хора и деца с трайни увреждания за преодолявания на социалната им изостаналост чрез подкрепа за възстановяване трудовата активност.

 

Предоставяне на социална услуга в дома на потребителя от домашен помощник. Основни дейности, които са включени в индивидуалния план на потребителя на социалната услуга в зависимост от неговите потребности, след изготвяне на индивидуална социална оценка на потребностите от социален работник.

47

ПМС 344/2018 г.

Община Гурково

Обществена трапезария

Пунктове за раздаване :        1 ) гр. Гурково – Пенсионерски клуб

Ул.»Първи май» №1;

2.)  гр. Гурково - ДСП

ул.»Шести септември» № 1;

3.) с. Паничерево – Пенсионерски клуб –Сграда на НЧ»Изгрев»

4.) с.Конаре – Сграда на ДГ»Весела дружинка»

 

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане”;

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за  осигурителен стаж и възраст;  за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

4. Скитащи и бездомни деца и лица;

5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Предоставяне на топъл обяд, включващ : Супа, основно ястие и хляб, а при финансова възможност и десет. Предоставяне на съпътстащи мерки  - групово и индивидуално консултиране по подпомагане на здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, подпомагане  за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината и др.

 

 

300

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица-  „Осигуряване на топъл обяд” – Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Гурково”

Община Гурково

ЕТ»Янко Мермеклиев»

гр Казанлък

Клуб на пенсионера и  инвалида – 3 бр.

 

гр.Гурково

с.Паничелрево

с.Конаре

Възрастни хора

и хора с увреждания

Услуга за пенсионери, които нямат сериозни здравословни проблеми и се обслужват сами за разширяване обхвата на техния социален живот.

Услуга и  за хора с увреждания за разширяване обхвата на социалния им живот.

160

 

 

Местни дейности

 

 

Община Гурково

Дом за стари хора «Гурково»

гр.Гурково

ул.»Патриарх Евтимий» № 5

Стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от резидентна грижа

 

 

 

 

 

 

 

 Специализирана институция - Резидентна грижа – нужда от постоянно 24-часово обгрижване

 

60

Доставчик на соц. Услуга по чл.18,ал.1 от ЗСП

„Ронет 2017”ООД

гр. Гурково

МЕНЮ