Оспорване, спиране, съдебни и други решения по актове на Общински съвет

ОС - 207 /13.11.2018г. – Решение № 318 от 08.11.2018 г. на Административен съд – Стара Загора

ОС- 271/22.10.2018 г. – Резолюция за прекратяване на преписка вх. № 1126/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура – Стара Загора

ОС- 225 /05.09.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД-226/03.09.2018 г. на Областния управител относно оспорване на Решение № 446/26.07.2018 г. на Общински съвет – Гурково в частта относно изменения в чл.103, ал.4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОС- 216 /13.08.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД-211/10.08.2018 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение № 446/26.07.2018 г. на Общински съвет – Гурково в частта относно изменения в чл.103, ал.4 от Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОС - 209 /30.07.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Константин Тачев - прокурор при ОП Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.24, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

ОС- 182 /16.07.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД- 193/13.07.2018 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение № 436/28.06.2018 г. на Общински съвет – Гурково в частта му по т. 2 – 5 включително

Решение № 191 / 20.06.2018 г. на Административен съд - Стара Загора

ОС - 163 /19.06.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.4, ал.19 и чл. 20 от Наредба за регистрация на кучетата на територията на Община Гурково

ОС- 156 /15.06.2018г. - Заповед № АК -01-ЗД- 155/13.06.2018 г. на Областния управител за връщане за ново обсъждане на Решение № 427/30.05.2018 г. на Общински съвет – Гурково

ОС - 132 /08.05.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петя Драганова - прокурор при ОП Стара Загора против Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на Община Гурково

ОС - 18 /26.01.2018г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петко Георгиев- прокурор при ОП Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт – чл.15, ал.2 и ал.3; чл.70, ал.2 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОС-225/09.10.2017 г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петко Георгиев - прокурор при ОП Стара Загора, против чл.43,ал.3; чл.69,ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и ра

ОС- 227 /17.10.2017г. - Заповед № № АК -01-ЗД-307/13.10.2017 г. на Областния управител относно връщане на Решение № 316/28.09.2017 г. на Общински съвет – Гурково за ново обсъждане, като незаконосъобразно.pdf

ОС-261/28.11.2017 г. - Чрез Общински съвет - Гурково до Административен съд Стара Загора - Протест от Петко Георгиев - прокурор при ОП Стара Загора, против чл.15, ал.1, т.8 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите

МЕНЮ