Проекти на нормативни документи

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

към документа

публикувано на 15-01-2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

към документа

публикувано на 06-12-2017

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

към документа

публикувано на 10-11-2017

Проект на План-сметка за планираните постъпления и необходимите разходи от ТБО за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Гурково за 2018 г.  

към документа

публикувано на 10-11-2017

Проект на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

към документа

публикувано на 03-11-2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

към документа

публикувано на 27-10-2017

Проект за отмяна на разпоредбанаподзаконов нормативен акт – чл.10,ал.1, т.5 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково. 

към документа

публикувано на 03-07-2017

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.

към документа

публикувано на 23-05-2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбаза условията и редаза записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково.

към документа

публикувано на 12-04-2017

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

към документа

публикувано на 06-04-2017

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

към документа

публикувано на 06-04-2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

публикувано на 23-12-2016 г.

към документа

Проект за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково

публикувано на 17-11-2016 г.

към документа

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково

публикувано на 16-11-2016 г.

към документа

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на даренията от Община Гурково

публ;икувано на 31-10-2016 г.

към документа

Проект за допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

публикувано на 25-10-2016 г.

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

Проект за отмяна на разпоредбата на чл.15 и чл.16 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурково

публикувано на 15-09-2016 г.

към документа

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

публикувано на 12-09-2016 г.

към документа

Проект за допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково

публикувано на 12-09-2016 г.

към документа

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности- публикувано на 29-08-2016 г.

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО

към документа

Проект за Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 

към документа

Проект за решение на основание чл.21ал.1 т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково във вр. С чл.33 ал.1 т 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/

към документа

МЕНЮ