Проекти на нормативни документи

Проект за решение на основание чл.21ал.1 т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково във вр. С чл.33 ал.1 т 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/

към документа

Проект за Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 

към документа

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО

към документа

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности- 29-08-2016 г.

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности

Проект за допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково 12-09-2016 г.

към документа

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 12-09-2016 г.

към документа

Проект за отмяна на разпоредбата на чл.15 и чл.16 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурково 15-09-2016 г.

към документа

Проект за допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково 25-10-2016 г.

към документа

Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на община Гурково към Проект за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

Проект на Наредба за реда за получаване и управление на даренията от Община Гурково 31-10-2016 г.

към документа

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково 16-11-2016 г.

към документа

Проект за изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково 17-11-2016 г.

към документа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково 23-12-2016 г.

към документа

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г. 06-04-2017 г.

към документа

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г. 06-04-2017 г.

към документа

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбаза условията и редаза записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково 12-04-2017 г.

към документа

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.  23-05-2017 г. 

към документа

Проект за отмяна на разпоредбанаподзаконов нормативен акт – чл.10,ал.1, т.5 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково.  03-07.2017 г.

към документа

МЕНЮ