Плащане на задължения

1. Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства

* първа вноска – до 30.06.2018 г.

* втора вноска – до 31.10.2018 г.

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

2. Патентен данък

* за първото тримесечие – до 31 януари

* за второто тримесечие – до 02 май

* за третото тримесечие – до 31 юли

*за четвъртото тримесечие – до 31 октомври

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 31.01.2018 г. се прави отстъпка 5 на сто/

 

Начини за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Гурково.

2. Безкасово по банкова сметка на Община Гурково в Централна кооперативна банка АД, клон Стара Загора, офис Гурково

IBANBG88 CECB 9790 8463 6980 00

BIC   CECBBGSF

Код за вид плащане:

Окончателен годишен /патентен/ данък                                   

441400

Данък върху недвижимите имоти                                            

442100

Такса за битови отпадъци                                                         

442400

Данък върху превозните средства                                        

442300

Туристически данък                                                                

442800

Данък при придобиване на имущество                                

442500

3. На касите на Изипей /Easypay/

4. На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД

МЕНЮ