Образци на документи

Заявление за признаване на чуждестранен документ- Образец

Заявление за сключване на граждански брак - Образец

Декларация по чл.7, ал.1, т.2 и т.3 от СК за сключване на граждански брак - Образец

Искане за издаване на удостоверение за наследници - Образец

Заявление за възстановяване или промяна на имена по чл. 19а от ЗГР - Образец

Заявление за постоянен адрес - Образец

Удостоверение за постоянен адрес - Образец

Адресна карта за настоящ адрес - Образец

Удостоверение за настоящ адрес - Образец

Декларация по чл. 92, ал.6 от Закона за гражданска регистрация - Образец

Декларация по чл. 92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация - Образец

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност - Образец

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - Образец

Удостоверение за вписване в регистъра на населението - Образец

 

 

 

МЕНЮ