Обяви

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) към изх.№ КОС-01-3022/19.06.2018г.
Обявление по реда на чл. 75 от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за изменение на разрешително за ползване на воден обект
Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ
Заповед № РД-07-209/01.08.2018 г. на ОДЗ Стара Загора за определяне на комисия на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
Oбява на изготвени предарителни регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ
Протокол от проведено заседание на комисия на основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите ( ДВ, бр. 60 от 2015 год., в сила от 07.08.2015 год. ) и заповед № РД 09-581 / 20.08.2015 год. на министъра на земеделието и храните.
Протокол от проведена процедура по чл. 37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за имоти от ДПФ за стопанската 2018/2019 година
Списък на поземлените имоти на територията на Община гр. Гурково, притежаващи характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.
Протокол от разпределяне на пасищата и мерите на регистрираните земеделски стопани (фермери) или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни по населени места на територията на Община Гурково
Списък на пасища и мери, общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани публикуван на 28-02-2018 г.
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. публикувана на 22-02-2018 г.

Заповед № РД-07-218/02.08.2017 г. на Директора на Областна служба "Земеделие"- Стара Загора.pdf

Обява за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД- публикувано на 04.11.2016 г..pdf

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.1 и ал.2 и чл. 75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект- публикувано на 08.03.2017 г..pdf

Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи с НТП "трайни насаждения" за землището на гр. Гурково, общ. Гурково.d

МЕНЮ