Обяви

Протокол от проведено заседание на комисия на основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите ( ДВ, бр. 60 от 2015 год., в сила от 07.08.2015 год. ) и заповед № РД 09-581 / 20.08.2015 год. на министъра на земеделието и храните.
Протокол от проведена процедура по чл. 37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за имоти от ДПФ за стопанската 2018/2019 година
Списък на поземлените имоти на територията на Община гр. Гурково, притежаващи характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.
Протокол от разпределяне на пасищата и мерите на регистрираните земеделски стопани (фермери) или техни сдружения, отглеждащи пасищни животни по населени места на територията на Община Гурково
Списък на пасища и мери, общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани публикуван на 28-02-2018 г.
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. публикувана на 22-02-2018 г.

Заповед № РД-07-218/02.08.2017 г. на Директора на Областна служба "Земеделие"- Стара Загора.pdf

Обява за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД- публикувано на 04.11.2016 г..pdf

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.1 и ал.2 и чл. 75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект- публикувано на 08.03.2017 г..pdf

Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи с НТП "трайни насаждения" за землището на гр. Гурково, общ. Гурково.d

МЕНЮ