Обяви

Списък на пасища и мери, общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани публикуван на 28-02-2018 г.
Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд. публикувана на 22-02-2018 г.

Заповед № РД-07-218/02.08.2017 г. на Директора на Областна служба "Земеделие"- Стара Загора.pdf

Обява за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД- публикувано на 04.11.2016 г..pdf

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал.1 и ал.2 и чл. 75 от Закона за водите за открита процедура, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект- публикувано на 08.03.2017 г..pdf

Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция "Земеделие"- Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи с НТП "трайни насаждения" за землището на гр. Гурково, общ. Гурково.d

МЕНЮ