Наредби и актове

Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196 ал.3 и чл. 225а ал.3 от Закона за устройство на територията..pdf

Програма за реализиране на общественополезни дейности в общ. Гурково, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на мeс. соц. подпомагане.doc

Наредбата за настаняване на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общ.жилища на техните наематели-актуализация 04.2015г.pdf

Наредба за отглеждане на животни на територията на община Гурково.doc

Приложения към Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г..pdf

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по туризъм.doc

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково.doc

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2007-2013 г..pdf

Вътрешни правила за работа на комисия по чл.25,ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.doc

Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.doc

Стратегия за развитие на образованието в Община Гурково за периода 2014 – 2020 година.pdf

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гурково - приета м.септември 2012 г..doc

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково през 2016 година. .pdf

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти – редовно обучение от Община Гурково..pdf

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет – град Гурково през 2015 година.pdf

Наредба за реда на учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.doc

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Гурково..pdf

Общински план за развитие на Община Гурково 2014 – 2020 г. .pdf

Програма за управление на отпадъците на Община Гурково за периода 2015-2020 г..pdf

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост – актуализация м.април 2015 г. .pdf

Годишен план за действие по приоритетите на нац. стратегия на България за интегриране на ромите 2012–2020 в Община Гурково–приет 09.2012г.doc

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Гурково.doc

Наредба за наемните цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково – актуализация м.VІІ 2015 г..pdf

Програма за развитие на туризма на територията на Община Гурково за 2014 – 2015 година..pdf

План за паша за 2014 г. – актуализиран м.ІV 2014 г..pdf

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2012 – 2015 г..doc

Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г..pdf

Наредба за регистрацията на кучета.doc

Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Гурково.doc

Общински план за младежта за 2015 година..pdf

Общинска програма за закрила на детето на Община Гурково за 2014 год..pdf

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Гурково през 2015 година.pdf

Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 – 2015 г..doc

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Гурково за периода 2011 – 2016 г. актуализирана м.февруари 2015 г..pdf

Годишен план за развитие на соц. услуги в Гурково за 2015 по изпълнение на общ. стратегия за развитие на соц. услуги в Гурково за 2011–16г.pdf

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Гурково.doc

План за паша за 2015 г..pdf

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Гурково за 2016 г..doc

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г..pdf

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.doc

Наредба за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция на територията на Община Гурково. .pdf

.docx

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години на бюджета на общ. Гурково.pdf

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково през 2016 година..doc

Правила за реда и начина за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на община Гурково.doc

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково.doc

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на Територията на Община Гурково.doc

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково.doc

Правилник за финансово подпомагане на процедури ”Ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи в общ.Гурково.pdf

Общински план за развитие на Община Гурково 2014 – 2020 г. .pdf

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково.pdf

Общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Гурково за периода 2014 – 2015 г..pdf

Наредба за символите и наградите на община Гурково.doc

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково - Приложение 1.doc

Наредба за за пожарната безопасност на територията на Община Гурково.doc

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2016 г..docx

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – актуализиран м.септември 2016 г..doc

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурково – актуализирана м.септември 2016 г..doc

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково - актуализирана м.септември 2016 г..doc

Програма за управление и развитие на община Гурково през Мандат 2015- 2019 г..docx

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гурково - актуализация м. октомври 2016 г..doc

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 година..doc

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2016 г. – последна актуализация м. февруари 2016.doc

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално – икономическо положение в Община Гурково за 2016 г..doc

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Гурково – актуализация м. март 2016 г..doc

План за паша за 2016 г..doc

Общински план за младежта за 2016 година..doc

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково за 2017 година..doc

План за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при Община Гурково през 2016 г. .doc

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2017 г..doc

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гурково – актуализация м. декември 2016 г..doc

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гурково..doc

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2017 г..docx

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково през 2017 година..doc

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г..doc

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково.doc

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково.doc

НАРЕДБА ЗА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО.doc

Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на територията на община Гурково за 2016 – 2017 г..doc

Програма за развитие на туризма на територията на Община Гурково за 2016 година.doc

Стратегия за водено от общностите местно развитие - резюме.docx

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГУРКОВО ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2016 Г..doc

Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Гурково - в сила от 01.01.2017 г..doc

МЕНЮ