Други

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 г.

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 година.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020

Доклад от Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.

Програма за управление и развитие на община Гурково през мандат 2015-2019 г.

Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г.

Приложения към Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г.

Програма за управление на отпадъците на Община Гурково за периода 2015-2020

Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гурково- приета м. септември 2012 г.

Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община Гурково от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане

Програма за насърчаване на използване на възобновяеми енергийни източници за периода 2010-2015 г.

Вътрешен правила за работа на комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

МЕНЮ