Други

Програма за реализиране на общественополезни дейности в общ. Гурково, от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на мeс. соц. подпомагане.doc

Приложения към Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г..pdf

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2007-2013 г..pdf

Вътрешни правила за работа на комисия по чл.25,ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.doc

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гурково - приета м.септември 2012 г..doc

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково през 2016 година. .pdf

Общински план за развитие на Община Гурково 2014 – 2020 г. .pdf

Програма за управление на отпадъците на Община Гурково за периода 2015-2020 г..pdf

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2012 – 2015 г..doc

Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г..pdf

Програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2010 – 2015 г..doc

Общински план за развитие на Община Гурково 2014 – 2020 г. .pdf

Програма за управление и развитие на община Гурково през Мандат 2015- 2019 г..docx

План за паша за 2016 г..doc

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Гурково за 2017 година..doc

План за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане при Община Гурково през 2016 г. .doc

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2017 г..docx

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково през 2017 година..doc

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2018 г..doc

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г..doc

Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на територията на община Гурково за 2016 – 2017 г..doc

МЕНЮ