Други

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018 г

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГУРКОВО – 2019 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2018 г.

Тематичен план за дейността на Общински съвет – Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 г.

Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет - Гурково за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 година.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Гурково за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020

Доклад от Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО 2017 – 2020 г.

Програма за управление и развитие на община Гурково през мандат 2015-2019 г.

Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г.

Приложения към Програма за опазване на околната среда на Община Гурково за периода 2015-2020 г.

Програма за управление на отпадъците на Община Гурково за периода 2015-2020

Общински план за развитие на Община Гурково 2014-2020 г.

Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Гурково- приета м. септември 2012 г.

Програма за реализиране на общественополезни дейности в Община Гурково от лица в трудоспособна възраст, подлежащи на месечно социално подпомагане

Програма за насърчаване на използване на възобновяеми енергийни източници за периода 2010-2015 г.

Вътрешен правила за работа на комисия по чл. 25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

МЕНЮ