Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ

чл.35, ал.1, т.2

Диан Пантелеев Заместник кмет изтегли
Магдалена Панева Секретар на община изтегли изтегли
Ива Алтънова Главен архитект изтегли
Надка Михалева Главен счетоводител изтегли изтегли
Стефка Станкова-Иванова Мл. експ. "Бюджет, труд и работна заплата" изтегли изтегли
Радка Петкова Старши счетоводител изтегли изтегли
Донка Узунова Старши счетоводител изтегли изтегли
Петя Чолакова Старши счетоводител, касиер изтегли изтегли
Стела Костадинова Гл. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" изтегли изтегли
Марияна Маринова Мл. експерт "Човешки ресурси" изтегли изтегли
Станьо Георгиев Гл. специалист "Отбранително-мобилизационна подготовка" изтегли изтегли
Мариета Генева Главен инженер изтегли изтегли
Румяна Драганова Гл. експерт "Земеделие и екология" изтегли изтегли
Янка Дончева Гл. експерт "Общинска собственост" изтегли изтегли
Стоянка Антонова Гл. специалист "Кадастър и регулация" изтегли изтегли
Светлана Славова Гл. специалист "Капитално строителство" изтегли изтегли
Доника Куртева Ст. специалист "Обществени поръчки и инвестиционни дейности" изтегли изтегли
Ивелина Тенева Гл. инспектор "Местни данъци и такси" изтегли изтегли
Ваня Иванова Гл. експерт "Търговска дейност, транспорт, местни данъци и такси" изтегли изтегли
Мария Илиева Гл. експерт "Образование, здравеопазване и култура" изтегли изтегли
Донка Илиева Ст. специалсит кметство Паничерево изтегли изтегли
Диана Чинтулова Ст. специалист кметство Конаре изтегли изтегли
Иван Коев Кметски наместник на Димовци, Дворище, Жълтопоп, Брестова и Жерговец изтегли изтегли
Лалка Лалева Кметски наместник на Пчелиново и Златирът изтегли изтегли
Мирослав Тодоров Кметски наместник на Лява река изтегли изтегли
Мариана Тодорова Директор Детстка градина "Латинка" изтегли изтегли
Ваня Георгиева Специалист по "Защита на личните данни и деловодство" изтегли изтегли
Станьо Георгиев Заместник кмет изтегли
Катя Стоянова Ст. специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване" изтегли изтегли
Румяна Драганова Директор Дирекция „Общински дейности, устройство на територията и инвестиции” изтегли изтегли

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ГУРКОВО,КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ( ЗПКОНПИ) В СРОК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ГУРКОВО

Указания.doc

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2, част I от ЗПКОНПИ.xls

Декларация по чл. 35, ал.1, т.2, част II от ЗПКОНПИ.xls

Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ.xls

МЕНЮ