Архив

Архив на решенията

Решения от 2011г.

Решения от 2012г.

Решения от 2013г.

Решения от 2014г.

Решения от 2015г.

Опис на мандат 2011г. - 2015г.

Архив на нормативните документи

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - февруари 2018 г.

Н А Р Е Д Б А за наемни цени на недвижимите имоти – общинска собственост в Община Гурково - Актуализирана Юли 2015 г.

Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2017 г.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на територията на община Гурково за 2016-2017 година

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

План за паша за 2016 година

Годишна програма за развитие на социалните услуги в Община Гурково през 2016 година

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2012-2015

Доклад от последваща оценка на Общински план за развитие на Община Гурково 2007-2013

МЕНЮ