Стартира прием на Заявления-декларации за индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания

СЪОБЩЕНИЕ

От 1 април 2019г. в Дирекция "Социално подпомагане" гр. Гурково се приемат Заявления-декларации за индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания. Утвърдените от изпълнителния  директор на Агенция за социално подпомагане формуляри за самооценка на лице с увреждане и Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите се предоставят на хората с увреждания от дирекцията. Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания се изготвя от специализиран отдел към ДСП гр. Гурково въз основа на самооценката на лицето с увреждане.

С цел изготвяне на обективна оценка на потребностите на лицето с увреждане във формуляра за самооценка се съдържат и детайлизирани уточняващи въпроси, на които то или негов законен представител да отговори.

При изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се попълват всички части, при съобразяване със заявената и установена потребност на човека с увреждане, като се взема предвид неговата възраст и обичайните за нея състояния и умения.

В случаите на заявена потребност от предоставяне на лична помощ и определяне на брой часове задължително се осъществява личен контакт с човека с увреждане, като се правят посещения в дома му за установяване на неговите реални затруднения и се провежда интервю с него или с негов законен представител. При необходимост социалните работници могат да изискват становище от компетентни специалисти.

Индивидуалната оценка на потребностите установява нуждата от подкрепа за хората с увреждания, като на първо място това е необходимостта от лична помощ, чието реално предоставяне ще започне от 1 септември 2019 г. Заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите може да подаде всеки човек с увреждане. Заявленията се подават в ДСП гр. Гурково по настоящ адрес на лицето с увреждане лично или чрез упълномощено от него лице.

Към заявлението се прилагат:

-лична карта за справка;

-формуляр за самооценка на потребностите;

-медицински документи – ЕР на ТЕЛК/НЕЛК,

-медицински протокол от ЛКК и др.

До 31 декември 2020г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

1.Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2.Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

З.Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

За да бъдат осигурени правата им по Закона за хората с увреждания заявления за изготвяне на индивидуална оценка трябва да подадат и лицата, чиито социални оценки, изготвени по реда на отменения Закон за интеграция за хората с увреждания, изтичат.

Индивидуални оценки на потребностите трябва да бъдат изготвени и на лицата, които са посочени в Закона за личната помощ и желаят да ползват такава.

На този етап заявления за индивидуална оценка не е необходимо да подават хората, получаващи месечна финансова подкрепа за определен срок, ако нямат други потребности.

Дирекция „Социално подпомагане" гр.Гурково гр.Гурково, 6199. обл. Стара Загора, обш. Гурково, ул."6-ти септември" №1, тел. / Факс 04331 27-90.28-34: ел. aдpec:dsp-qurkovo@asp.qovernment.bq

МЕНЮ