Съобщение за публикуване на проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация град Гурково обявява, че на 13.12.2018 г. на интернет страницата на община Гурково – раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“е публикуван проект „Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ  2019 г.”на Община Гурково.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30- дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в деловодството на общинската администрация на адрес:

 

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email: gurkovo_obs@abv.bg;

МЕНЮ