Съобщение за публикуване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет - Гурково обявява, че на 07.02.2019 г. на интернет страницата на Община Гурково в раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“ е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица, заедно с мотивите.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект до изтичане на 30-дневния срок ( 07 март  2019 год. – 17,00 часа) от публикуването на проекта за нормативен акт.

Предложенията може да се изпращат по пощата, да се представят в деловодството на Общински съвет – Гурково на адрес:

П.К. 6199

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email:obs_gurkovo@mail.bggurkovo_obs@abv.bg;

МЕНЮ