Съобщение за публикуване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет - град Гурково обявява, че на 23.10.2018 г. на интернет страницата на община Гурково – раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“ е публикуван  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред в община Гурково.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект до изтичане на 30 - дневния срок ( 23.11. 2018 год. – 17,00 часа) от публикуването на проекта за нормативен акт.

Предложенията може да се изпращат по пощата, да се представят в деловодството на Общински съвет – Гурково на адрес:

п.к. 6199

град Гурково

бул. „Княз Ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email:obs_gurkovo@mail.bggurkovo_obs@abv.bg;

 

МЕНЮ