Съобщение за публикуване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Гурково обявява, че на 31.10.2018 г. на интернет страницата на община Гурково – раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково, заедно с мотивите и финансова обосновка.

Всички заинтерисовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект до изтичане на 30-дневния срок ( 30 ноември 2018 год. – 17,00 часа) от публикуването на проекта за нормативен акт.

Предложенията може да се изпращат по пощата, да се представят в деловодството на Общински съвет – Гурково на адрес:

П.к. 6199

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email:obs_gurkovo@mail.bg;

gurkovo_obs@abv.bg.

МЕНЮ