Съобщение за публикуван проект за нормативен акт - НАРЕДБА за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Гурково обявява, че на 17.08.2018 год.  на интернет страницата на община Гурково – раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“ , e публикуван проект за нормативен акт - НАРЕДБА за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Гурково, заедно с мотивите.
Всички заинтерисовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект до изтичане на едномесечния срок от публикуването на проекта за нормативен акт.

Предложенията може да се изпращат по пощата, да се представят в деловодството на Общински съвет – Гурково на адрес:

П.к. 6199

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email:obs_gurkovo@mail.bg; gurkovo_obs@abv.bg.

МЕНЮ