Съобщение за публикуван проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация град Гурково обявява, че на 05.10.2018 г. интернет страницата на община Гурково – раздел  „Общински съвет“  секция  „Проекти на нормативни документи“е публикуван проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ГУРКОВО.

Всички заинтерисовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект до изтичане на 30 -дневния срок ( 5 ноември 2018 год. – 17,00 часа) от публикуването на проекта за нормативен акт.

Предложенията може да се изпращат по пощата, да се представят в деловодството на Общински съвет – Гурково на адрес:

П.к. 6199

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email:obs_gurkovo@mail.bg; gurkovo_obs@abv.bg;

МЕНЮ