ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А М:

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2017 Г.

на 10.09.2018 г. /понеделник / от 17,30 часа

в Младежки клуб град Гурково при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

       1. Отчет за  изпълнението на Общинския бюджет за 2017 г.  по основни показатели.


       2. Обсъждане на отчета на бюджета с присъстващите представители на местната общност.


       Гражданите могат да се запознаят с пълния текст на годишния отчет на електронната страница на община Гурково www.obshtina-gurkovo.com в секция „Бюджет и финанси“, раздел „Отчети за изпълнението на бюджета“, подраздел Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково  за 2017 г.“, част „Отчет за изпълнението на бюджета на Община Гурково за ІV –то тримесечие на 2017 г.“ и на хартиен носител в стая № 14 в сградата на Община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, всеки ден от 09:00 до 16:00 часа.

 

 

 

ИНЖ. НЕЙКО НЕЙКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО

 

 

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г..rar

МЕНЮ