П О К АН А за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

П О К АН А

за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

        На основание чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 14, т. 4 от Закона за общинския дълг, каня всички заинтересовани физически и юридически лица на 18.09.2017 г. от 17.00 часа в Пленарната зала на Читалище „Войвода Генчо Къргов” гр. Гурково за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект -  „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Гурково”.

        Проектът е на обща стойност 1200353,29 лв. с ДДС (един милион двеста хиляди триста седемдесет и четири лв. и седемдесет и седем ст.). Целта на проекта е закриване на настоящото сметище за битови отпадъци на Община Гурково и извършване на техническа и биологична рекултивация на терена. Закриването на нерегламентираното сметище ще доведе до подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда.

        С коректното изпълнение на дейностите, предвидени в проекта за закриване и рекултивация на депото, ще се преустанови замърсяването на околната среда, в това число на повърхностните и подземните води и подобри екологичната обстановка в района.

        За реализацията на Проекта „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Гурково” е необходим заем в размер на  172 000 лева (сто седемдесет и две хиляди лв.), което се явява собствен финансов принос към цялостното реализиране на проекта, като

- максималния размер на дълга (номинална стойност) е 172 000 лв.;

- валута на дълга - български лева;

- вид  на дълга – безлихвен заем, отпуснат от Предприето за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите;

- начина на обезпечаване – чрез подписване на Запис на Заповед;

- срок на погасяване – до пет години ,

в т.ч.:

-  до 24 месеца гратисен период;

- до 36 месеца срок за възстановяване – средствата да се възстановят на ПУДООС, съгласно погасителен План;

- лихвен процент – няма (безлихвен заем).

        Източници на погасяване на дълга са - собствени приходи, обща изравнителна субсидия, трансфери.

        Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Гурково всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

С уважение,

ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

МЕНЮ