Откриване на строителна площадка на обект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево, с. Конаре"

На 11.06.2019 г. Кметът на община Гурково Иван Иванов тържествено откри строителна площадка на обект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Гурково, село Паничерево и село Конаре, общ. Гурково, обл. Стара Загора". Проектът е на стойност над 1 910 000 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

На събитието присъстваха директорът на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" Ст. Загора Мехмед Зейнел, зам.-областният управител на област Ст. Загора Димитър Драчев, изпълнителите на СМР, проектантите и строителният надзор на обекта, граждани, представители на Общинска администрация.

МЕНЮ