Открита е процедура по набиране на предложения за съставяне проектобюджет на община Гурково за 2019 г.

Съгласно заповед № З-527 от 05.11.2018 г. на  Кмета на община Гурково – г-н Иван Иванов е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проектобюджет на община Гурково за 2019 г. Заповедта е издадена в изпълнение на утвърден бюджетен календар.

Предложение на местната общност към проекта за бюджет могат да се подават пред кметове на кметства и кметски наместници по населени места, както и в деловодството на общинска админситрация - Гурково

както и на e-mail: gurkovo_obs@abv.bg.

Срокът за представяне на предложенията е до 20.11.2018 г.

МЕНЮ