Кметът на общината подписа нов договор за реализирането на проект по ПРСР 2014-2020 г.

На 21.06.2018 г. Кметът на община Гурково подписа Договор № 24/07/2/0/00452 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”. Одобрени за финансиране разходи възлизат на 5 167 383,24 лева без включено ДДС.

 

МЕНЮ