ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ с №№ 432 /29.05.2014 г.; 438 /26.06.2014 г.; 448, 449 и 450 от 31.07.2014 г НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО и ЗАПОВЕДИ с №№ 324, 325, 326, 327 и 328 от 14.08.2014 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО

Публикувана на: 2014-08-20

Прикачени файлове: 0

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

 1. Отдаване под аренда за срок от 25 (двадесет и пет)години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.110.403 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 22694 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.110.92, 18157.110.712, 18157.110.713, 18157.110.406, 18157.110.408, 18157.110.366, 18157.110.547.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 09,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на месечно арендно плащане от 60,00 лева за целия имот.
 2. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 22767.193.744 по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково с площ 11000 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 22767.193.164, 22767.193.745, 22767.193.599, 22767.222.640, 22767.501.773, 22767.501.745, 22767.501.686, 22767.501.746.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена 14500 лева.
 3. Отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.91.37 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 11765 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.98.944, 18157.98.742, 18157.125.752, 18157.91.481, 18157.91.35, 18157.91.36.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 10,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на месечно арендно плащане от 25,85 лева за целия имот.
 4. Отдаване под аренда за срок от 20 /двадесет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост с идентификатор 18157.183.161 по кадастралната карта на гр. Гурково, общ. Гурково, с площ 33385 кв.м., Категория на земята: ІХ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.183.300, 18157.183.162, 18157.183.163, 18157.183.164, 18157.183.987, 18157.45.272, 18157.44.306, 18157.183.995, 18157.183.815, 18157.183.299, 18157.183.182, 18157.184.674.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена на месечно арендно плащане от 72,50 лева за целия имот.
 5. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 22767.193.745 по кадастралната карта на с. Паничерево, общ. Гурково с площ 15076 кв.м., Категория на земята: VІ. Поливност: не. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 22767.193.164, 22767.193.741, 22767.193.599, 22767.193.742, 22767.193.744.
  Търгът  ще се проведе на 19.09.2014 г. от 11,30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Гурково, находяща се на ет.3, ст.№19 на Общинска администрация – гр.Гурково при първоначална тръжна цена 19530 лева.

Дати за оглед на имотите: всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до датата предхождаща датата на търга до 16,00 часа.

Желаещите да участват в търга могат да внесат депозити в касата на Общинска администрация - Гурково най-късно до 16,00 часа на 18.09.2014 г.

Тръжни документи се закупуват от кандидатите за участие в търговете в стая № 14, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр. Гурково срещу такса от 30,00 лв.

Кандидатите за участие в търговете могат да подават документи в стая №10, ет.2 / деловодство / на Общинска администрация до 16,30 часа на 18.09.2014 г.

При липса на участници за посочената дата, повторен търг ще се проведе на 26.09.2014 г. по същото време и същите условия.

За справки: тел: 04331/22-60

Документи и файлове

Файл
Размер
Дата на качване

МЕНЮ